Dewan Perniaagaan Melayu Malaysia Melaysia (DPMM) mengalu-alukan kemasukan usahawan bumiputera sebagai  ahli baharu kami. Berikut adalah pecahan dan syarat utama keahliaan DPMM.

Ahli Kelab iaitu Melayu (wanita atau pemuda) yang tidak terangkum dalam mana-mana kategori dari Ahli Biasa, Ahli Biasa (Profesional) atau Ahli Biasa (Syarikat / Koperasi) berminat dengan keusahawanan. Keahlian Ahli Kelab dihadkan tidak melebihi tiga (3) tahun sahaja. 

Melayu yang menjalankan perniagaan sebagai tuan punya tunggal, atau tuanpunya bersama di dalam sesuatu firma yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia di Semenanjung Tanah Melayu atau Sabah atau Sarawak atau mana-mana Wilayah Persekutuan.

 Seseorang yang memohon untuk menjadi ahli mengikut peruntukan Fasal ini hendaklah mendaftar dengan menggunakan nama perniagaan atau perkongsian tersebut. 

Untuk tujuan itu beliau perlulah mendapat kebenaran daripada rakan-rakan kongsi yang lain membenarkan beliau bertindak sebagai penama bagi perniagaan atau perkongsian tersebut, dengan syarat bahawa jika sekiranya Pendaftaran Perniagaan bagi perkongsian atau perniagaan tersebut dibatalkan atau terbatal, atau namanya telah digugurkan, maka keahlian beliau akan gugur dengan sendirinya.

Melayu yang menjalankan perniagaan di Malaysia yang dilesenkan oleh Kerajaan Persekutuan, Negeri atau Tempatan di Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa di Malaysia.

Melayu profesional ditakrif seperti berikut:
(a) Mereka yang berdaftar dengan badan-badan profesional
(b) Pengarah Melayu dan/atau Melayu yang menjadi Ketua Eksekutif atau jawatan yang bersamaan dengannya bagi mana-mana syarikat yang diperbadankan di dalam dan di luar Malaysia.

Syarikat yang diperbadankan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan dimiliki seratus peratus (100%) oleh samada Kerajaan ataupun Kerajaan Negeri dengan syarat bahawa Majlis Eksekutif Dewan diberi kuasa menentukan status syarikat ini dari masa ke semasa, dan dengan syarat syarikat tersebut perlu menyerahkan Borang 24 dan borang 49 yang semasa kepada Majlis Eksekutif Dewan.

Syarikat yang diperbadankan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan dimiliki seratus peratus (100%) oleh Melayu.

Koperasi yang didaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang dimiliki seratus peratus (100%) oleh Melayu.

Mana-mana persatuan, badan atau pertubuhan perniagaan yang ahlinya seratus peratus (100%) Bumiputera, di peringkat Kebangsaan.

Mana-mana persatuan, badan atau pertubuhan perniagaan yang ahlinya seratus peratus (100%) Bumiputera di peringkat Negeri/Wilayah Persekutuan yang sanggup bekerjasama dengan DPMM Negeri.

Mana-mana orang perseorangan yang difikirkan dan dianggap munasabah dan layak menjadi Ahli Kehormat Dewan oleh Majlis Eksekutif Dewan.

Mana-mana orang perseorangan yang difikirkan dan dianggap munasabah dan layak menjadi Ahli Kehormat oleh Jawatankuasa DPMM Negeri.

Sertai Komuniti Usahawan Bumiputera terbesar di Malaysia. Banyak ilmu dan peluang perniagaan yang anda akan peroleh seperti:-

Ingin sertai DPMM BIZ CLUB?